NG Tam

"Sáng ra bờ suối, tối vào hang"
Hang Va Quảng Bình, di sản thiên nhiên, hang động ướt nằm trong quần thể danh thắng Phong Nha - Kẻ Bàng