Phan Trung

Tiệm cafe Mắt Biếc được chụp lại bằng camera Mắt thần bóng đêm của #GalaxyS22Ultra